I ÜLDSÄTTED
1. Tallinna Kaunite Kunstide Kool (edaspidi: kool) õppekava (edaspidi: õppekava)
on dokument, mille alusel toimub lastele ja noortele huvialast täiendõpet pakkuv
õppetöö kooli õpperühmades.
2. Õppekava on välja töötatud , arvestades iga õppeastme, õpperühma ja kooli
võimaluste omapära .
3. Õppekava määrab kindlaks õppe-eesmärgid, õppeaja, , õppeainete loendi koos
ajalise kestuse ja ainekavadega, õppeainete valiku võimalused ja tingimused ning
nõuded õppeetappide ja kooli lõpetamise kohta.
4. Õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest
II ÜLDOSA
III ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID
1. Kooli ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte erinevate võimete avastamine
ja kavakindel arendamine ja kohaliku kultuurielu edendamine Eesti
kultuuritraditsioonide alusel, olla kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis kõigile
kunstiandeid omavaile õpilastele.
2. Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:
mõtleb loovalt; oskab oma tegevust eesmärgistada , kavandada ja hinnata;
suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
oskab teha tööd, on valmis koostööks;
mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida;
aktiivse kunstilise tegevuse kaudu arendab kunstitaju, fantaasiat.
III SEOSED ERI ÕPPEAINETE VAHEL
Õppeained omavahel tihedalt seotud läbi neid ühendavate oskuste.
IV ÕPPEKAVA PÕHIMÕTTED
1. Kool pakub huviharidust lastele ja noortele vanuses 13-25 eluaastat.
2. Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi, individuaalseid ja
rahvuslikke iseärasusi.
3. Lähtudes demokraatia põhimõtetest kujundavad koolielu reegleid õpilased,
õpetajad ja lapsevanemad üheskoos. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe
võimekust, kus kooli ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist
kavandama, analüüsima ning kujundama isikupärast väljendusstiili.
V ÕPPEPROTSESS
1. Õppimise käigus analüüsib ja hindab õppija õpitavat pidevalt ning edukus sõltub
õppija oskusest õppida. Õpetaja on õpitegevuste kavandaja ja looja ning
õppimistahtmise innustaja.
2. Hindamine on osa kooli õppeprotsessist. Õpilane peab teadma mida hinnatakse,
milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.
3. Hindamise põhieesmärgid on:
motiveerida õpilast sihikindlamalt õppima;
anda teavet õppimise käigust õpilasele, õpetajale, kooli juhtkonnale, lapsevanematele;
määratleda õpilaste individuaalsed õpitulemused.
4. Hindamine toimub läbi:
suulise hinnangu jooksva töö käigus
läbi katsete.

Sulge menüü